so sanh NAV den ngay 14.8.2020Phương pháp của chúng tôi là phân tích và tìm kiếm cơ hội những cổ phiếu dưới giá trị của doanh nghiệp bị đánh giá thấp và những doanh nghiệp có những định hướng chiến lược phát triển rõ nét làm gia tăng giá trị của cổ phiếu trong tương lai đồng thời luôn phân tích những rủi ro mang tính vĩ mô , vi mô và quốc tế ảnh hưởng đến quá trình đầu tư để bảo đảm các khoản đầu tư có rủi ro ít nhất